ZPŮSOBY SPLÁCENÍ HYPOTÉČNÍHO ÚVĚRU

Hypoteční úvěr lze splácet vícerem způsobů. Existují základní tři druhy splácení, které se volí podle specifických požadavků samotného klienta.

Mnohé společnosti, ať už se jedná o banky anebo o nebankovní společnosti, vůbec nenabízejí více způsobů splácení.

Ty společnosti, které určité způsoby nabízejí, jsou nastavené tak, aby mohly poskytovat ty nejlepší podmínky pro specifické skupiny klientů. V dnešní době je tedy možné vybírat z těchto druhů splácení:

Progresivní

Tento způsob splácení využijí hlavně ti, kteří mají zájem o stále se zvyšující splátky. Dlužník začíná na nejnižší splátce a pokračuje postupným zvyšováním, kdy na konci zaplatí nejvyšší splátku.

Úroková sazba je po celou dobu splácení stejná, pouze jistina se zvyšuje. Na začátku tohoto splácení však běží určitá doba, například rok, kdy je částka stejná.

Velmi často se neliší od samotného úroku. Další měsíce a roky se však zvyšuje o předem dohodnutý násobek. To dovoluje klientovi rozjet svou kariéru a netrápit se z počátku splácení vysokými výdaji.

Je to samozřejmě určitý risk, který však s sebou nese mnoho výhod. První výhodou je bezesporu možnost pro mladší klienty, anebo pro ty, kteří zkrátka počítají s tím, že se jejich trvalé příjmy budou postupem času zvyšovat.

U tohoto typu splácení je také možné počítat s nejvyšší možnou výší úvěru, na rozdíl od ostatních způsobů splácení. Vybrané společnosti jsou ještě střídmější a nabízejí dokonce nastavení první splátky dle přání klienta.

Je však jedno obrovské riziko, a to možná budoucí neschopnost splácet, pokud příjmy zásadně nevzrostou.

Nevýhody jsou však taktéž patrné. U tohoto způsobů zaplatí klient nejvíce na samotných úrocích, a to díky velmi dlouhé době splácení.

Degresivní

Jde o naprostý opak progresivního splácení. Zatímco u progresivního splácení se výše splátky pohybovala v maximálních hranicích na konci doby splatnosti, zde je to naprosto opačně.

Klient, který se rozhodne pro degresivní splácení, má v době uzavření smlouvy největší příjmy a nadále počítá s tím, že se budou jeho příjmy snižovat.

Na začátku tedy bude splácet velkou část jistiny a stejný úrok a na konci to bude už, dalo by se říct, pouze úrok. Stejně jako i progresivního splácení se měsíční splátka snižuje o určitý koeficient, který je předem daný a je zapsaný v hypoteční smlouvě.

Z toho lze vyvodit, že půjde o klienty, kteří jsou na výší své kariéry, a proto počítají s tím, že založí rodinu, anebo se nějakým jiným způsobem budou vzdalovat od těch největších příjmů.

Tak jako progresivní způsob splácení, i tento způsob má své výhody a nevýhody. Mezi velké výhody bezesporu patří skutečnost, že tento způsob splácení je nejrychlejší a nabízí klientovi zaplatit nejmenší částku na samotných úrocích v porovnání s jinými způsoby splácení.

Je také lepší si na začátku splácení „odbýt“ všechny ty vysoké výdaje a nadále počítat se stále menšími splátkami. I zde je možnost nastavit výši první splátky dle specifických přání.

Co se týče rizika tohoto způsobu splácení, jde o určitě menší riziko, než je tomu u progresivního splácení, kde není stoprocentní jistota toho, že klient skutečně zaznamená zvýšení příjmů.

Nevýhodou je menší možná výše úvěru, než je tomu u progresivního splácení.

 

Anuitní

Tento způsob splácení je nejběžnější a finanční společnosti jej často nabízejí bez možnosti jiných způsobů. Anuitní splácení je charakteristické stále stejnou jistinou s možností změny úrokové míry.

Vše samozřejmě záleží na tom, zdali se klient rozhodl využít výhodu fixace úrokové míry, anebo nikoliv. Tou největší výhodou tohoto způsob splácení je samozřejmě kompromis.

Klienti totiž nepocítí nevýhody ani progresivního, ani degresivního. Navíc mohou počítat se stále stejnou měsíční splátkou, která se bude měnit pouze v úrocích, což nebude taková změna, jako na začátku a konci progresivního či degresivního splácení.

Klienti, kteří se proto anuitní způsob splácení rozhodnou, budou moci svůj rozpočet naplánovat na mnoho let dopředu, na rozdíl od ostatních druhů splácení, které takovou možnost nedovolují.

Také odpadá starost s neustálým zvyšováním anebo snižováním splátky. Je však nutné podotknout, že anuitní splácení s fixací nabízí možnost předčasného splacení anebo mimořádné splátky.

Tyto dvě možnosti jsou dostupné i v průběhu fixace. Při předčasném splacení anebo mimořádné splátce v době fixace jsou započítány určité sankce za nedodržení smluvních podmínek, maximálně však 1 % z nesplacené jistiny. Bavíme se zde o spotřebitelských úvěrech. Pro podnikatelské úvěry tyto pravidla neplatí.

Způsobů je více, ale jen málo z nich jsou praktikovány. Dokonce ani progresivní a degresivní splácení není natolik oblíbené, aby bylo nabízeno většinou bankovních i nebankovních společností.

Nejčastější způsob splácení je i přes všechny pokusy a experimenty splácení anuitní. Je to zlatá střední cesta, která je oblíbená, a nejsou s ní žádné problémy.

Naopak u degresivního i progresivního způsobu splácení mohou nastat potíže a nedorozumění jak ze strany dlužníka, tak ze strany věřitele.

Je tedy nanejvýš vhodné ujmout se ověřených způsobů, které jsou nejvíce zažité a se kterými nebudou žádné problémy.

Anuitní způsob splácení je také jako jediný doporučovaný. Vzhledem k vysoké výši úvěru je mnohem vhodnější volit právě anuitní formu splácení, protože předvídat na mnoho let dopředu a plánovat si snižování anebo dokonce zvyšování příjmů opravdu nejde.