Do finančních aktiv patří následující pojmy. Jsou to peníze, cenné papíry (akcie, dluhopisy, směnky, šeky), dále finanční kapitál, bankovní kredit a podobně. Tohle všechno patří do finančních aktiv.

Peníze je takový statek z hlediska ekonomické teorie, který slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny, tedy platidlo, pro které platí, že se většina směn realizuje prostřednictvím právě tohoto statku (platidla). Peníze zjednodušují náklady směny a také je snižují. V obecném smyslu je to takový statek, který je definován tzv. zákonným platidlem. Konkrétní peněžní jednotka státu se nazývá měna.  V České Republice je zákonným platidlem, tedy měnou Česká koruna.

Cenné papíry jsou listiny, které obsahují soukromé právo, které je se svým nosičem pevně spjato. Subjekt, který vydává cenný papír je emitent. Cenný papír je taková listina, která je bezprostředním nositelem práva.  Je to dokument, se kterým je svázán majetek nebo určitá hodnota a majetkový prospěch. U cenných papírů je hodně důležité, abyste rozlišovali druh, podobu a formu.

Akcie je cenný papír, který stvrzuje, že jeho majitel akcionář, vložil kapitál do akciové společnosti. Akcionáři mají různá práva. Je oprávněn podílet se na zisku společnost formou, která se jmenuje dividenda, účastnit se na valných hromadách a podle toho, jaký je jeho podíl na akciích, tak má různou hodnotu hlasu.  Neručí ale za závazky společnosti, to je důležité vědět.

Dluhopisy neboli obligace jsou cenné papíry na řad nebo na nějakého doručitele nebo také na zaknihovaný cenný papír, se kterým je spojeno právo na zaplacení určité dlužní částky a další povinnosti. Umožňuje zajistit různému subjektu zdroj financování, aniž by si subjekt musel půjčit, jako je tomu například v bance.

Směnky jsou cenné papíry vydané ve formě na jméno nebo na řad.

Šeky jsou bankovní formuláře, ze kterých se po vyplnění stávají cenné papíry, platební prostředek.